Veteriner Hekim Erkan T�z�ner
Pethane Veteriner Poliklni�inin sahiplerinden olup Y�ksek Lisans diplomas�n� 1999 y�l�nda �stanbul �niversitesi Veteriner Fak�ltesinden� alm��t�r. Kendisi halen WSAVA , TSAVA , VIN , IVIS , FECAVA , MVHO , VECCS , KKGM ��yesi olup bir�ok yerli ve yabanc� kongre, seminer ve e�itim kurslar�na kat�lm��t�r. Profesyonel ilgi alan�na dahiliye, dermatoloji, oftalmoloji ve egzotik hayvanlar girmektedir. Oskar, Prenses isimli iki� k�pe�i ve Kitty , Kizzy� isimli iki de kedisi vard�r.
 
Veteriner Hekim Erc�ment G�rel
Pethane Veteriner Poliklini�inin sahiplerindendir. �stanbul �niversitesi Veteriner Fak�ltesinden Y�ksek Lisans�n� 2000 y�l�nda bitirmi�tir. WSAVA , TSAVA , VIN , IVIS , FECAVA , MVHO , VECCS , KKGM ��yesidir. Bir�ok yerli ve yabanc� kongre ve e�itim seminerine kat�lm��t�r. Profesyonel ilgi alan�na travmatoloji, ortopedi ve yumu�ak doku cerrahisi girmektedir. 
Alper �ZER
Hayvanlara olan�yak�n ilgisinden dolay� teknik personel�olarak�2003 y�l�nda Pethane Veteriner klini�inde �al��maya ba�lad�. Evinde�Rotty, Gypsy, Hoover isminde �� K�pe�i�Buddy isminde bir Kedisi�ve Cesur isminde bir At� ile�beraber ya�amaktad�r .Profesyonel olarak bak�m, k�pek�tra� ve klinik yard�mc� personel olarak g�revine devam etmektedir. 

Pethane Veteriner Klini�i
Ana Klinik
: Atat�rk Bulvar� No 89A (Tansa� Kar��s�) Konac�k / Bodrum
Tel : 0252 319 20 89 - 0252 319 59 92
�ube : Kaley�k��� mah no :85A G�lk�y - Bodrum
Tel: 0252 357 82 55
GSM : 0533 447 26 79 & 0532 227 01 76 [ acil ]
Email & MSN : info@pethane.com.tr